Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasbare algemene voorwaarden.

Enkel de offerte van de verkoper, de door haar ondertekende overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de verkoper zijn bindend tussen partijen, met uitsluiting van alle andere documenten.

De overeenkomsten aangegaan door onze agenten en tussenpersonen zijn uitsluitend bindend als ze door de verkoper schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 2. Offertes.

Elke offerte die van ons uitgaat, is slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van het order. Offertes zijn slechts geldig gedurende een termijn van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Na afloop van deze termijn behouden wij ons het recht voor om de offerte als nietig en onbestaande te beschouwen of om de prijs of de hoeveelheden ervan te wijzigen. De wijzigingen aangebracht door de klant op de bestelbon of op onze offerte zijn ons niet tegenstelbaar behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van alle gewijzigde punten. Wij zijn slechts gehouden de uitvoering van de bestelling aan te vangen na ontvangst van het voorschot indien dit voorzien is. Hetzelfde geldt voor elke bijkomende bestelling. Bij bestelling kan de klant, op eenvoudig schriftelijk verzoek, vragen om een referentiemonster te identificeren, conform de geldende Europese en Belgische norm. De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan de verkoper bezorgde gegevens. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.

Artikel 3. De Prijs.

De overeengekomen prijzen blijven ongewijzigd gedurende een periode van drie maanden. Indien er zich een prijsopslag voordoet, kunnen wij echter onze prijzen verhogen indien de kosten van de materialen, de lonen, de sociale bijdragen, of andere kosten van ons  opgeslagen zijn sinds de datum van afsluiting van de overeenkomst en voor zover wij niet aansprakelijk zijn voor een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst. De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W. .  Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de levering zal ten laste van de klant vallen. De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, dan tenzij hieromtrent tussen de verkoper en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen.

Artikel 4. Ontbinding van de overeenkomst.

De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welk danige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. 

De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

De overeenkomst kan daarenboven zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst middels een aangetekend schrijven worden ontbonden lastens de klant indien de klant, na tien werkdagen die volgen op een aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om over te gaan tot betaling van de vervallen facturen, of in geval van een andere vastgestelde contractuele wanprestatie.

De ontbinding vindt plaats op de datum die vermeld staat op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 30% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schade te bewijzen en daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. 

Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door de partijen en de partijen komen overeen dat deze schade de vermoedelijke potentiële schade uitmaakt.

Indien de overeenkomst gerechtelijk ontbonden wordt ten nadele van de verkoper is zij aan de klant dezelfde schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 5. Leveringstermijnen.

Behoudens andersluidend beding, zijn de termijnen vermeld in onze aanvullende voorwaarden niet bindend en louter indicatief. Zij worden begrepen binnen redelijke grenzen rekening houdend met de risico’s onafhankelijk van onze wil. Indien een abnormale vertraging door een fout van ons is ontstaan, kan onze aansprakelijkheid slechts ingeroepen worden na een aangetekende ingebrekestelling waarin wij gelast worden de overeenkomst uit te voeren binnen een redelijke termijn. Ingeval van vermelding van een bindende termijn in onze aanvullende voorwaarden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot 10,00 € per werkdag vertraging na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven met een maximum van 10% van de waarde van de overeenkomst. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen nemen hoe dan ook slechts een aanvang na schriftelijke bevestiging of na een (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst door de verkoper.

Bestelde goederen dienen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, afgenomen te worden, uiterlijk 3 maanden na de bevestigde bestelling. Bij gebreken hieraan behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Artikel 6. Risico-overdracht.

Het risico wordt overgedragen aan de klant op het moment van levering. Indien de klant de goederen afhaalt vindt de levering plaats op het ogenblik dat de goederen aan de klant ter beschikking gesteld worden.. Indien de goederen door de verkoper worden vervoerd vindt de levering plaats op het ogenblik dat de goederen op het vervoermiddel ter beschikking worden gesteld aan de klant.. Een levering op een werf is slechts mogelijk wanneer de toegangswegen tot de werf bereikbaar zijn.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Alle door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Indien de klant in gebreke blijft, dienen de goederen onmiddellijk op eerste verzoek aan de verkoper te worden teruggeven en dit op kosten van de klant, onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling. In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

Artikel 8. Vrijstelling  van aansprakelijkheid – overmacht.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot verdere uitvoering van onze verbintenissen. Onder meer de volgende omstandigheden worden gekwalificeerd als een situatie van overmacht: staking, brand, slechte weersomstandigheden die de verdere uitvoering onmogelijk hebben gemaakt, een algemeen bevoorradingsgebrek, een aanzienlijke vertraging in de levering door de eigen leveranciers, ongevallen, oorlogen, natuurrampen, overheidsbeslissingen die de verdere uitvoering onmogelijk hebben gemaakt, schaarste van grondstoffen, epidemie of pandemie etc. .

Wanneer de levering ten gevolge van overmacht tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

Artikel 9. Exoneratie

De verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte, gewone en/of zware fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden.

De verkoper is enkel aansprakelijk in geval van opzet. 

De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag (de prijs) opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

De verkoper kan daarenboven enkel verantwoordelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door het geleverde. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals o.a. maar niet beperkt tot winstderving.

In geen geval kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.

In geval de verkoper producten levert welke zij heeft bekomen van een derde leverancier, zal zij niet gehouden zijn tot een grotere waarborg dan deze waartoe de derde leverancier opzichtens haar gehouden is.

Artikel 10. Waarborgen en klachten.

De aanduidingen voorkomend in onze catalogen en prospectussen kunnen verschillen. Tenzij schriftelijk anders bedongen, gelden onze monsters, kleuren en afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of een schadevergoeding te vorderen.

De waarborg van de fabrikant kan nooit verder gaan dan de herstelling of eenvoudige vervanging van de gebrekkig erkende waren, met uitsluiting van elke andere tussenkomst en dit in afwijking van art. 1644 B.W. (België). Gelijk welke andere schadevergoeding is uitgesloten.

In geval van een gegronde klacht heeft de verkoper  het recht om ofwel de herstelling van het goed uit te voeren, ofwel het goed te vervangen door een soortgelijk goed. De goederen worden in voorkomend geval op kosten van de klant verzonden naar de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Vallen niet onder de waarborg en kunnen geen aanleiding geven tot klachten:

  • Fouten die onzichtbaar zijn voor het blote oog van op één meter. De goederen moeten droog en niet bij tegenlicht gekeurd worden.
  • Haarscheurtjes, windbarstjes of uitslag die eigen zijn aan een product.
  • De ontglanzing, daar deze afhankelijk is van gebruik en onderhoud van het oppervlak.
  • Efflorescentie en kalkuitslag.
  • De goederen aangeduid als tweede keus, handelskeus, derde keus, lot of afval.

Verschillende producten worden enkel met natuurlijke grondstoffen geproduceerd, zodoende zijn kleurverschillen in éénzelfde product niet geheel uit te sluiten. Deze kleurverschillen zijn nooit grond voor weigering van onze producten of voor prijsvermindering. Een goede kleurnuancering wordt bekomen vanaf 30 m² en indien men de producten mengt uit minstens 3 pakken. We raden voor alle zekerheid aan om 5% extra te bestellen dan nodig. Bijbestellingen kunnen van kleur verschillen. Controleer voor de plaatsing de productiedata op de labels. Bij verschillende data van eenzelfde product raden we aan vooraf een extra visuele controle te doen

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitslag aan de oppervlakte van betonproducten optreden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het product in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en gebruik verdwijnt deze kalkuitslag binnen afzienbare tijd. Kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of voor prijsvermindering.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering. Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de vijf werkdagen na de levering en voordat de goederen en/of materialen verwerkt worden. De klacht is onontvankelijk wanneer de goederen en/of materialen verwerkt werden.
Klachten betreffende een niet conforme levering en/of een verborgen gebrek dat niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering dienen binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper, en uiterlijk binnen de drie maanden na de levering..
De klachten en waarborgaanspraken moeten worden gericht aan de verkoper. De aankoopfactuur en de sticker met vermelding van de productiedatum die u op de verpakking terugvindt evenals een beschrijving van het probleem met een foto moeten op straffe van onontvankelijkheid  gevoegd worden aan de brief. Ingeval van niet-naleving van de stockage-, plaatsings- en onderhoudsvoorwaarden, is de waarborg uitgesloten. Ingeval een financiële tussenkomst aangewezen zou zijn, bedraagt zij in elk geval maximaal de verkoopprijs van de geleverde goederen en/of materialen zoals aangeduid in onze tarieven, onder aftrek van de eventuele verleende kortingen en disconto’s.

Artikel 11. Betaling.

Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de tien werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan de verkoper. 

Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.

Protest ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. 

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen.

Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling.  Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling. 

Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen tijdig te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is de verkoper daarenboven gerechtigd om – zonder voorafgaande ingebrekestelling –  de prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting.

De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

Artikel 12. Privacy

De verkoper en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun overeenkomst(en) de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) van toepassing is.

De verkoper heeft op haar website een privacyverklaring opgenomen.

Artikel 13. Deelbaarheid

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de verkoper en de klant, nietig, ongeldig en/of niet-afdwingbaar zou zijn dan brengt dit de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de verkoper en de klant niet in het gedrang.

De bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de verkoper en de klant die door nietigheid zijn aangetast of ongeldig zijn blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. De desbetreffende nietige, ongeldige en/of niet-afdwingbare bepaling of deel van een bepaling wordt van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling of deel van een bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van de partijen.

Artikel 14. Bevoegdheid – toepasselijk recht.

Al onze verkopen, met inbegrip van de verkopen aan het buitenland, worden beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) en het Internationaal verdrag inzake de verjaring bij internationale verkoop van roerende goederen van 14.06.1974. Ingeval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Artikel 15. Intracommunautaire B.T.W.-regeling.

Bij gebrek aan mededeling door de klant van zijn intracommunautair B.T.W. nummer, beperken wij onze opzoekingen in dit verband tot de gebruikelijke bronnen.
De klant wordt geacht het door ons op de factuur vermelde BTW nummer te controleren en ons onmiddellijk te verwittigen indien dit niet juist is. Indien wij geen opmerkingen ontvangen, beschouwen wij dit BTW nummer als correct en wordt de klant bij eventuele inbreuken volledig aansprakelijk gesteld. De koper dient de verkoper te vrijwaren voor elke schade in geval van inbreuken hierop.