Algemene verkoopsvoorwaarden

Art 1. Dwingende kracht van de algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens enig andersluidend schriftelijk beding, sluiten deze algemene voorwaarden volledig de toepassing van alle andere algemene aankoopvoorwaarden uit, dewelke mochten voorkomen op alle andere documenten of drukwerken uitgaande van de koper.

In geval van tegenspraak tussen de huidige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.

Art. 2 Verbintenissen door onze agenten en tussenpersonen aangegaan

De overeenkomsten aangegaan door onze agenten en tussenpersonen is uitsluitend bindend als ze door ons schriftelijk bevestigd worden.

Art. 3 Catalogen en stalen

De aanduidingen voorkomend in onze catalogen en prospectussen kunnen verschillen. Tenzij schriftelijk anders bedongen, gelden onze monsters, kleuren en afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of een schadevergoeding te vorderen. Bij bestelling kan de klant, op eenvoudig schriftelijk verzoek, vragen om een referentiemonster te identificeren, conform de geldende Europese en Belgische norm.

Art. 4 Leveringstermijn

Leveringen geschieden volgens het schriftelijk overeengekomen afroepschema, overschrijding van de termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bestelde goederen dienen afgehaald te worden, uiterlijk 3 maanden na de bevestigde bestelling. Bij gebreken hieraan behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Indien bestellingen met speciale projectproducten 3 maanden na de gevraagde leveringstermijn nog niet afgeroepen werden, behoudt de verkoper zich het recht om de bestelde goederen integraal uit te leveren op depot van de klant of intresten en kosten aan te rekenen voor het houden van voorraad en financiering.

Art. 5 Transport per vrachtwagen

Wanneer de verkoop gesloten is ‘franco werf’ is de koper verplicht er voor te waken dat de voor het lossen voorziene plaats toegankelijk is voor voertuigen waarvan het laadvermogen 25 ton bedraagt.

De vrachtwagens dienen gelost binnen de 30 minuten van hun aankomst op de plaats bestemd voor het lossen. Iedere immobilisatie van vrachtwagens die de bedoelde duur zouden overtreffen zal aanleiding geven tot betaling van een vergoeding door de koper.

Art. 6 Aanvaarding en goedkeuring

De aanvaarding en goedkeuring van onze producten gebeurt of wordt geacht te gebeuren op het ogenblik en op de plaats van het laden of lossen bij ‘franco werf’. Mogelijke klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, binnen de 48 uren na levering aangetekend geschieden. Gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de maten, kleuren en presentatie van de koopwaar worden uitdrukkelijk en in alle gevallen als zichtbare gebreken beschouwd. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging van de geleverde goederen. In ieder geval verbindt de koper er zich toe aan de verkoper alle elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, teneinde een tijdige vordering van de verkoper mogelijk te maken ten laste van eventuele verantwoordelijke partijen. Verwerkte goederen zijn geaccepteerd. De verkoper is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals omschreven in de wet van 25/02/1991.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Art. 8

In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

Art. 9 Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar aan de vennootschap en hierover wordt niet afgezien zo een wissel getrokken wordt. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Betaling van de factuur dient te geschieden overeenkomstig de voorwaarden vermeld op de offerte en/of order. Bij overschrijding van deze termijn of zelfs bij gedeeltelijke betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkele feit van niet-betaling een intrest door de koper verschuldigd zijn, dewelke overeenstemt met de nalatigheidsintrest zoals begroot conform artikel 5 van de wet dd. 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10 % per jaar.

In geval de koper in gebreke blijft onderhavig contract of elk ander met de verkoper afgesloten contract gedeeltelijk of geheel uit te voeren, is de verkoper gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Wanneer een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft binnen de gestelde termijn, zal de koper daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn op het factuurbedrag ten belopen van 12 %. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende de geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor contante betaling te eisen of waarborgen te vragen in geval van opschorting of annulering van de kredietlimiet van de koper, of in geval van een wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging in de rechtspersoonlijkheid, protest van een geaccepteerde wissel en wankele solvabiliteit. In afwachting hiervan kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst schorsen en desgevallend annuleren mits de koper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. In geval van schorsing of vernietiging van de koop wordt de waarde der reeds geleverde of gefabriceerde waren der betwiste bestelling onmiddellijk eisbaar.

Art. 10 Waarborg

De verkoper behoudt zich op ieder ogenblik van de uitvoering van het contract het recht voor om een waarborg te eisen van de koper.

Art. 11

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 12

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, vertraging bij zijn eigen leverancier, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 13

De totstandkoming van de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering.

Art. 14 Geschillen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.